Obecná poučení k uplatnění reklamace

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Zboží, které bylo poškozeno dopravou, špatně dodané zboží, případně chybějící zboží je nutné reklamovat nejpozději následující den po doručení. Na mail info@surpan.cz je potřeba dodat číslo objednávky, fotografie balíku a případně poškozeného zboží. Po této době se považuje převzetí zboží za bezproblémové a reklamace nebude uznána.

Zakoupením produktu jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

U akvarijních rostlin je reklamace rostlin možná pouze do 24 hodin od doručení. V této době nás kontaktujte nejlépe mailem, s uvedením problému a fotografiemi stavu akvarijních rostlin. Po této době nemůžeme především u náročnějších akvarijních rostlin, brát zřetel na reklamaci z důvodu specifických požadavků na podmínky k jejich růstu. Zároveň je důležité, aby došlo k převzetí balíčku s rostlinami v co nejkratším termínu (do 24 hodin). Na pozdější reklamace, které mohou být způsobené nevhodným způsobem pěstování (nevhodná manipulace, nevhodný chemismus vody) nebude brán zřetel.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář reklamačního protokolu

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný, případně nafocený na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.SURPANshop.cz

Název dle živnostenského rejstříku: Jiří Fojtík

Se sídlem: Školní 132, 664 63, Žabčice

IČ: 08626677

E-mailová adresa: info@surpan.cz

Telefonní číslo: +420 739 003 986

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem v právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. (*)